Algemene voorwaarden

§ 1 Toepassing van de voorwaarden

 1. Toepassingsgebied

  De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de onderneming TLF LabelFinder GmbH, Schöneberger Straße 21a, 10963 Berlijn, Duitsland (hierna: TLF), op het internet te vinden via de volgende portalen (hierna: platform) www.thelabelfinder.com en de landelijke gespecificeerde top-level domeinen, met betrekking tot een gebruiker van een(basis of premium) gebruikersprofiel(hierna: Gebruikers).

 2. Contractanten

  Overeenkomsten betreffende het gebruik van het platform kunnen alleen worden gemaakt met klanten die ondernemer zijn volgens de definitie van een ondernemer in artikel 14 van de BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). Dit is gedefinieerd als elke natuurlijke of rechtspersoon of juridische partnerschap die rechtshandelingen uitvoert als onderdeel van een commerciële of onafhankelijke professionele activiteit.

 3. Algemene voorwaarden Gebruikers

  De toepassing van de algemene voorwaarden van Gebruikers is uitgesloten, behalve wanneer er een schriftelijke overeenkomst is gesloten die de toepassing ervan toestaat.

§ 2 Inhoud en afsluiten van de overeenkomst

 1. Specificatie van diensten

  TLF beheert het platform als een modezoekmachine en geeft de Gebruiker het recht de website te gebruiken. TLF biedt de Gebruiker slechts een platform waarbij de Gebruiker toegang biedt tot zijn presentaties aan gebruikers van de website via de gebruikelijke, populaire webbrowsers. TLF biedt de technische mogelijkheid een profiel te maken voor een echte, bestaande winkel, een label, of andere goederen of diensten op haar website en om gegevens en inhoud toe te voegen of aan te passen. TLF kan profielen beperken tot afzonderlijke categorieën (zoals mode, accessoires, sieraden, etc.).

 2. Basis- en premiumprofielen

  De registratie en het aanmaken van een profiel is gewoonlijk gratis (basisprofiel). De Gebruiker heeft de mogelijkheid zijn gebruik uit te breiden met aanvullende, betaalde functies (premiumprofiel). Hiertoe behoren specifiek voorkeuradvertenties, teksten en illustratie van klanten en het weergeven van de winkel van de klant bij een lokale zoekopdracht. TLF behoudt zich het recht voor de beschikbare diensten te beperken voor basisprofielklanten.

 3. Sluiten van de overeenkomst

  Een overeenkomst voor het basisprofiel wordt gesloten door de activering van het account door de Gebruiker, wanneer deze op de link klinkt die hem wordt toegezonden door TLF. Bij een premiumprofiel wordt de overeenkomst gesloten aan het einde van het boekingsproces door de klant, of per schriftelijke overeenkomst met TLF (artikel 126b BGB – Duits Burgerlijk Wetboek).

§ 3 Rechten enplichten van TLF LabelFinder GmbH

 1. Verplichtingen

  TLF stelt het hierboven beschreven platform beschikbaar voor gebruik door de Gebruiker. De Gebruiker heeft geen recht op fulltime gebruik en beschikbaarheid van de website. TLF zal echter zijn uiterste best doen om de website ten alle tijde beschikbaar te houden.

 2. Wijzigingsrechten

  TLF behoudt zich het recht voor alle door de Gebruiker geüploade of aangeleverde inhoud te bewerken of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of instemming. Dit is ook van toepassing op technische wijzigingen aan het profiel van de Gebruiker en de aanbiedingen en inhoud daarvan, in het bijzonder om voor een consistente weergave te zorgen op mobiele apparaten, softwaretoepassingen en dergelijke. Het Gebruikersprofiel mag automatisch worden vertaald om het profiel op de TLF-websites in andere landen weer te geven. Verdere rechten van TLF, in het bijzonder de bepalingen van artikel 4, lid 5 blijven onaangetast. TLF is met name bevoegd om ten alle tijde en zonder enige reden inhoud van haar website van het het respectievelijke profiel te verwijderen.

 3. Inspectierecht

  TLF is bevoegd, maar niet verplicht, om de geüploade Gebruikersgegevens en inhoud te inspecteren en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor de juistheid en wettelijkheid daarvan.

 4. Veranderenrecht

  TLF behoudt zich het recht voor de op haar website aangeboden diensten aan te passen of om alternatieve diensten aan te bieden, tenzij dit niet redelijk is voor de Gebruiker. Voordelen van het premiumdeel welke verder gaan dan die vermeld worden in artikel 2, lid 1 en 2, zijn vrijwillig en hoeven niet noodzakelijk permanent te worden aangeboden door TLF. Het is de verantwoordelijkheid van TLF de partnerwebsites te selecteren waar profielen worden weergegeven via API (zoals iFrame-integratie, White Label, etc.). TLF kan gedurende de contractperiode ten alle tijde de samenwerking met een partnerwebsite en daarmee de weergave van een profiel op deze website hernieuwen of beëindigen.

§ 4 Verplichtingen van de Gebruiker

 1. Betalingsverplichting

  Voor zover de Gebruiker ingeschreven is met een premiumprofiel is hij verplicht de overeengekomen prijs te betalen. Het te betalen bedrag wordt bepaald in de respectievelijke overeenkomst. TLF is gerechtigd betaling te eisen voor elke afgeronde termijn van de overeengekomen dienst.

 2. Medewerkingsverplichting

  Voor zover er uitdrukkelijke, schriftelijke overeenkomst is gesloten met betrekking tot aanvullende, betaalde diensten ten behoeve van een premiumprofiel van TLF is de Gebruiker verantwoordelijk voor het punctueel aanleveren van de overeengekomen informatie, op zijn eigen kosten. De klant garandeert de beschikbaarheid van een geschikte, voldoende gekwalificeerde en geautoriseerde medewerker. Indien de overeengekomen dienst vertraagd is door het niet nakomen of negeren van deze medewerkingsverplichting kunnen geen claims worden ingediend tegen TLF.

  Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker ervoor te zorgen dat de weergave van het platform niet wordt verhinderd door gedateerde technologie (met name de webbrowser, ontbreken van populaire plug-ins, etc.) of het uitschakelen van weergave-instellingen (websiteblocker, intranet).

 3. Aanmelding

  Het aanmaken van een account is noodzakelijk voor het aanmaken van een profiel en het verkrijgen van toegang tot het online platform. Een Gebruiker mag verschillende profielen maken en de verantwoordelijke persoon zijn voor meerdere labels en winkels. Elke label of winkel mag slechts eenmaal worden geüpload. Gebruik van het online platform is alleen mogelijk door aan de verplichte bepalingen te voldoen, met name het opgeven van de persoonsnaam (voor- en achternaam). De Gebruiker garandeert dat de bij het aanmaken van dit account en profiel gebruikte gegevens juist en volledig zijn. De Gebruiker is verplicht deze verplichte gegevens en het profiel bij te werken wanneer er wijzigingen daarvan zijn.

  De gebruiker geeft TLF bij het koppelen van de sociale media-accounts aan het platform met de mogelijkheid om diensten te verlenen op social media platformen (Facebook, Instagram, Twitter, U.M.) toegang tot de beschikbare gegevens gemaakt.

  De voorwaarden van de gebruikte sociale media platformen (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) blijven van de toepassing van deze voorwaarden op elk moment en zonder vooroordelen.

 4. Verboden inhoud

  De Gebruiker stemt ermee in geen gegevens te uploaden of aan TLF te leveren voor upload die niet in overeenstemming zijn met wettelijke voorschriften (met name het strafrecht, mededingingsrecht, en wetten ter bescherming van minderjarigen), gegevens die inbreuk maken op de rechten van derden (handelsmerken, auteursrechten, persoonlijke rechten en gegevensbescherming), of enige zaken die niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de geüploade gegevens, ongeacht of deze door hemzelf zijn geüpload of dat TLF dit voor hem heeft gedaan.

 5. Inspectieverplichting

  De Gebruiker stemt ermee in zijn profiel te inspecteren direct na goedkeuring door TLF en regelmatig daarna. Hiertoe behoort met name het onderhoud en inspectie van de geplaatste inhoud, tenzij anders is overeengekomen. Wanneer het profiel geen toegang heeft tot de overeengekomen functies, dient de Gebruiker TLF hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 6. Aansprakelijkheid

  Wanneer derden een claim indienen betreffende mogelijke wetsovertredingen met betrekking tot de inhoud van de site of de inhoud van gelinkte, door de Gebruiker geüploade sites, vrijwaart de Gebruiker TLF hierbij van alle wettelijke aansprakelijkheden en kosten die zich kunnen voordoen, in het bijzonder de kosten van enige juridische bijstand. De Gebruiker is verplicht TLF volledig bij te staan bij juridische verdediging door alle noodzakelijke informatie en documenten te leveren. Verdere claims en rechten van TLF blijven onaangetast.

 7. Gevolgen van het niet nakomen van verplichtingen

  Wanneer de Gebruiker de voornoemde verplichtingen niet nakomt, ondanks verzoeken van TLF om dit binnen een redelijke tijdsperiode te doen, is TLF gerechtigd naar eigen goeddunken toepasselijke maatregelen te nemen om haar eigen rechten en die van anderen te beschermen. Hiertoe behoort in het bijzonder het corrigeren of verwijderen van diensten of inhoud, het waarschuwen van de Gebruiker, het beperken van zijn gebruik, of uiteindelijk het volledig uitsluiten van de Gebruiker. De beslissing over de noodzakelijkheid en toepasselijkheid van een dergelijke actie is alleen aan TLF voorbehouden. De in artikel 3, lid 2 genoemde rechten blijven onaangetast.

 8. Toelatingsverplichting

  De Gebruiker is verplicht alle door TLF maatregelen toe te laten die voor de veiligheid en beveiliging zorgen van datgene dat wordt aangeboden en met name de tijdelijke onbeschikbaarheid vanwege onderhoud of het risico op beveiligingsproblemen, welke de uitgifte van aanbiedingen of inhoud kan vertragen vanwege veiligheidsredenen.

 9. Onthoudingsverplichting

  De Gebruiker stemt ermee in zich te onthouden van enige activiteit die mogelijk invloed heeft op de werking van het platform of de onderliggende technische infrastructuur of deze zou kunnen overbelasten. Hiertoe behoren met name het automatisch lezen, blokkeren, overschrijven, wijzigen en kopiëren van gegevens en/of andere inhoud, tenzij dit noodzakelijk is voor een juist gebruik van het platform en de verspreiding en/of publicatie van inhoud van deze website, zonder voorafgaande instemming van TLF.

§ 5 Garantie en schade

 1. Garantie

  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen garantieaanspraken betreffende basisprofielen gesteld te zijn volgens de wettelijke bepalingen van artikels 598 ff BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) aangaande leningen en claims betreffende premiumprofielen volgens de wettelijke bepalingen van artikels 535 ff BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) aangaande huren.

 2. Schade

  • TLF is alleen aansprakelijk ten opzichte van de Gebruiker voor ernstige nalatigheid en opzet.
  • In geval van eenvoudige nalatigheid is TLF slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van beschadiging van het leven, lichamelijk letsel of gezondheidsschade en in overeenstemming met de (Duitse) Productaansprakelijkheidswet en als gevolg van een inbreuk op een contractuele verplichting, waarvan nakoming essentieel is voor de juiste uitvoering van de overeenkomst op zich en waarvan op naleving mag worden vertrouwd (kardinale verplichting). Bij inbreuk op kardinale verplichtingen is de aansprakelijkheid van TLF beperkt tot bij het afsluiten van het contract te voorziene en contract-typische schade.
  • Daarnaast is pre-contractuele, contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid van TLF uitgesloten.
  • Met betrekking tot premiumprofielen zijn schadeloosstellingsclaims ongeacht schuld uitgesloten volgens artikel 536a, lid 1 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

 3. Geen aansprakelijkheid voor verlies van gebruik

  Indien een profiel niet volgens overeenkomst kan worden gebruikt, zal TLF zijn uiterste best doen het gebruik te herstellen zoals is overeengekomen. De Gebruiker dient TLF onmiddellijk van een dergelijke beperking op de hoogte te stellen. De Gebruiker erkent dat een permanent toegankelijke en probleemloze presentatie van de website onmogelijk is, in het bijzonder met betrekking tot problemen vanwege uitval voor onderhoud of beveiligingsmaatregelen en gebeurtenissen buiten de macht van TLF welke tot een beperkte of tijdelijk verlies van de toegang kunnen leiden tot de op de website aangeboden diensten en dat de Gebruiker in dergelijke gevallen geen recht heeft op zelfhulp, schadevergoeding, ontbinding of korting.

 4. Onderbrekingen van diensten

  Prestatietijden zijn alleen bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door TLF. Vertragingen vanwege omstandigheden buiten de macht van TLF of vanwege aanvullende diensten overeengekomen na het sluiten van de overeenkomst zijn geen onderbrekingen.

§ 6 Facturen en achterstallige betalingen

 1. Tegenprestatie

  De overeengekomen kosten dienen binnen tien dagen na de factuurdatum te worden betaald, tenzij in afzonderlijke gevallen andere voorwaarden betreffende betaling of vooruitbetaling zijn overeengekomen. Alle overeengekomen prijzen zijn nettoprijzen in euro's, plus de geldende btw, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 2. In gebreke

  Wanneer betaling is vertraagd of uitblijft, worden rente en incassokosten in rekening gebracht. Voor ondernemers, als gedefinieerd in de Duitse handelswet, is men ook in gebreke wanneer er geen herinnering wordt gestuurd door de opdrachtnemer.

 3. Aanvullende kosten

  Aanvullende kosten als gevolg van buitenlandse betalingen, chequebetalingen of andere betalingsmethoden zijn ten laste van de Gebruiker. Dit is met name van toepassing op aanvullende kosten als gevolg terugboekingen bij het gebruik van credit- of debitcards waarvoor TLF niet verantwoordelijk is.

 4. Verrekenen

  De Gebruiker is uitsluitend gerechtigd onbetwiste of wettelijk vastgestelde tegenclaims tegen TLF te verrekenen.

§ 7 Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. Opzeggingsrecht

  Tenzij anders overeengekomen, geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd en kunnen beide partijen deze met inachtneming van een termijn van 14 dagen schriftelijk opzeggen (artikel 126b BGB – Duits Burgerlijk Wetboek). Het recht van TLF een account te blokkeren, zoals beschreven in artikel 3, lid 2, artikel 4, lid 7, en het recht tot buitengewone opzegging zonder kennisgeving, zoals beschreven in artikel 7, lid 2, blijft onaangetast.

 2. Buitengewoon opzeggingsrecht

  De partijen kunnen ten alle tijde zonder kennisgeving de overeenkomst opzeggen op basis van een belangrijke reden. Een belangrijke reden voor TLF zou kunnen zijn wanneer de Gebruiker bij twee opeenvolgende betalingen van de overeengekomen kost in gebreke blijft, zodat er reden is voor TLF om aan te nemen dat een Gebruiker bankroet is of dat bankroet hangende is, of dat de Gebruiker zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

§ 8 Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

§ 9 Auteursrechten

 1. Gunnen van rechten door TLF

  Alle rechten die ontstaan tijdens het leveren van diensten als gevolg van werk uitgevoerd door TLF, in het bijzonder auteursrechten op concepten, layouts, gegevensverwerking en computerprogrammering, blijven behouden aan TLF. De Gebruiker ontvangt een eenvoudig gebruiksrecht tijdens de duur van de overeenkomst, exclusief voor de overeengekomen doeleinden.

 2. Gunnen van rechten door de Gebruiker

  De Gebruiker geeft TLF een doorlopend, eenvoudig recht om de door de Gebruiker naar het platform geüploade inhoud te gebruiken (in het bijzonder teksten, logo's, foto's, video's, handelsmerken, etc.). Bij het beëindigen van de overeenkomst kan de Gebruiker dit aan TLF gegunde recht schriftelijk intrekken. In dat geval dient de Gebruiker TLF een redelijke tijdsperiode van tenminste één maand toe te staan voordat de beperking van het gebruik ingaat.

§ 10 Slotbepalingen

 1. Toepasselijk recht

  Alle geschillen tussen de partijen zullen, voor zover dit wettelijk is toegestaan, onder de Duitse wet vallen en de Conventie van de Verenigde Naties inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen.

 2. Jurisdictie

  Uitsluitend de rechtbanken van Berlijn zijn bevoegd in geval van geschillen ontstaan uit of door deze overeenkomst, onafhankelijk van de wettelijke basis, voor zover de Gebruiker een ondernemer is.

 3. Wijzigingsvoorbehoud

  TLF is gerechtigd toekomstige wijzigingen aan te brengen in bovenstaande algemene voorwaarden. Alle wijzigingen van en toevoegingen aan deze overeenkomst dienen op schrift te zijn gesteld (artikel 126b BGB – Duits Burgerlijk Wetboek).

  Over veranderingen in de Algemene Voorwaarden worden klanten minimaal vier weken van tevoren schriftelijk of per e-mail geinformeerd. De veranderingen worden doorgevoerd, wanneer een klant niet binnen vier weken na het schriftelijk mededelen van de veranderingen bezwaar heeft aangetekend en waarbij TLF de klant heeft gewezen op de veranderingen.

 4. Deelbaarheidsclausule

  Indien afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst ongeldig zijn of worden, is dit niet van invloed op de geldigheid van de gehele overeenkomst.